يوم يومين – أصالة

واﺧد ﺟﻧب و ﺑﻘﺎﻟك ..ﻛﺎم ﯾوم ﻣش ﺣﻠو ﺣﺎﻟك
ﯾﻌﻧﻰ اﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﺟﯾش ﻓﻰ ﺑﺎﻟك .. ده ﺣﺑﯾﺑﺗك أﻧﺎ
زﻋﻼن ﻣن اﯾﮫ ﺟﺎوبني .. ﻗول اى ﻛﻼم ﻋﺎتبني
أﻧﻣﺎ ﻣﻌﻘول تسبني .. ده ﺣﺑﯾﺑﺗك أﻧﺎ

ﯾوم ﯾوﻣﯾن و اﻟﻧﮭﺎردة ﺗﻼﺗﺔ
ﻗﻠﺑك ھﺎﻣﻠﻧﻰ و ﻧﺎﺳﯾﻧﻰ و ده ﻋﯾﺑﮫ
و ادى أﺧره اﻟﻠﻰ ﯾدﻟﻊ زﯾﺎدة
ﺷوف .. ﯾﺟراﻟﮫ اﯾﮫ ﻣن ﺣﺑﯾﺑﮫ

أﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻧزﻟش عيوني
أﺑدا ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﯾﻔوني

ﻟو شفتني ﻣﺧطوف ﻟوني .. أﻧﺎ ﻣﺗﻧﻛدة
ﺑﺳﺗﻧﻰ ﺳﯾﺎدﺗك ﺗﮭدى .. و تكلمني ﺑﻘﻰ و ﺗرﺿﻲ
ﻟو ﺣﺗﻰ رﺳﺎﻟﺔ و وردة .. ﺑﻘﻰ ﯾﻧﻔﻊ ﻛده

ﯾوم ﯾوﻣﯾن و اﻟﻧﮭﺎردة ﺗﻼﺗﺔ
ﻗﻠﺑك ھﺎﻣﻠﻧﻰ و ﻧﺎﺳﯾﻧﻰ و ده ﻋﯾﺑﮫ
و ادى أﺧره اﻟﻠﻰ ﯾدﻟﻊ زﯾﺎدة
ﺷوف .. ﯾﺟراﻟﮫ اﯾﮫ ﻣن ﺣﺑﯾﺑ

كلمات: أمير طعيمه

ألحان: احمد زعيم

2019